به اشتراک گذاری

تور فرانسه (5 شب و 6 روز پاریس)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    ترکیش

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵