به اشتراک گذاری
مدت تور

8 شب و 9 روز

تور فرانسه، سوئیس 9 روزه (5 شب پاریس،3 شب زوریخ)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    ترکیش

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵