به اشتراک گذاری
مدت تور

7 شب و 8 روز

تور اسپانیا 8 روز (3 شب مادرید، 4 شب بارسلون)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    قطری

    اکونومی

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

    قطری

    اکونومی

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵