به اشتراک گذاری
مدت تور

4 شب و 5 روز

تور اسپانیا (4 شب و 5 روز بارسلون)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    قطری

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

    قطری

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵