• رودخانه سن

    آشنایی با رود سن رود سن یکی از مهمترین رودهای فرانسه و اروپا می باشد که از موقعیت خاصی نیز برخوردار می باشد؛ چرا که…

    • 118
    • 0