• کاخ سلطنتی مادرید

    کاخ سلطنتی مادرید یکی از بزرگترین کاخ ها در اروپا به شمار می رود. کاخ سلطنتی مادرید 135 هزار مترمربع مساحت داشته و دارای 3…

    • 4720
    • 1+
    • 0