• رودخانه سن

    آشنایی با رود سن رود سن یکی از مهمترین رودهای فرانسه و اروپا می باشد که از موقعیت خاصی نیز برخوردار می باشد؛ چرا که…

    • 5431
    • 2+
    • 0