هواپیمایی لوفت هانزا

ردیفموضوعشرحتاریخ اعتبار
۱تخفیف مسیر هیوستون۱۴۳ دلار تخفیف لوفتانزا از تهران به مقصد هیوستون
۲تخفیف مسیر شیکاگو۱۴۳ دلار تخفیف لوفتانزا از تهران به مقصد هیوستون